Thiền sức khoẻ - Meditation #(16/04/2018)


Ăn chay và lợi ích. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, (16/04/2018)

Ăn chay và lợi ích. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, (16/04/2018)

Từ “chay” của ta bắt nguồn từ chữ “trai” trong tiếng Hán, có nghĩa là giữ cho lòng dạ thanh tịnh để đạt đến một trạng thái tinh thần nào đó..,...

Read More