Những thay đổi của công nhân viên Trà Hùng Phát vì môi trường - Changes of Tra Hung Phat employees for the environment

Năm 2019, năm đánh dấu sự chuyển mình cho những quyết định Vì Sức Khỏe Người Tiêu Dùng Và Bảo Vệ Môi Trường Xanh. Nhiều nguyên vật liệu, bao gói sản phẩm, qui trình quản lý, các vật dụng hằng ngày phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Hùng Phát sẽ được nghiên cứu để thay đổi hoặc thay thế hoàn toàn bằng những chất liệu xanh, sạch đảm bảo cho sức khoẻ và an toàn với môi trường. ( 2019 marks a turning point for decisions for Consumer Health and Green Environment Protection. Many raw materials, product packaging, management processes, everyday items for production and business activities in Hung Phat will be studied to be changed or completely replaced with green materials. Clean to ensure health and safety with the environment. )

Read More