Ngủ Với Tâm Bồ Đề

Có nhiều phương pháp thiền có thể thực hành trước khi ngủ. Có những phương pháp thiền định sâu xa trong mật giáo, nhưng một cách tổng quát, bạn có thể phát triển tâm bồ đề bằng suy nghĩ: “Mục tiêu cuộc đời tôi là giải thoát tất cả chúng sanh khỏi đau khổ và hướng dẫn họ đến hạnh phúc, nhất là sự hạnh phúc vô thượng của giác ngộ. Tôi có bổn phận nầy cho toàn thể pháp giới. Để thành tựu việc nầy, trước tiên tôi phải tự thân giác ngộ, do đó tôi phải tu tập thiền định trong giấc ngủ.” Với động lực phát trỉển tâm bồ đề, bạn đi vào giấc ngủ.

Một phương pháp thường được áp dụng khác là quán tưởng vị thầy của mình trên gối ngủ, và khi nằm xuống, tưởng tượng như nằm trên đùi của thầy. Sau đó, với lòng sùng kính, quán tưởng thầy là một với đức Phật, phát ra lòng từ bị bao la đến khắp cả chúng sanh, và ngủ. Nếu thực hành phương pháp nầy, suốt giấc ngủ của bạn là một giấc ngủ đong đầy đạo đức, nguyên nhân cho đời sống hạnh phúc. Như vậy, bạn ngủ với lòng sùng kính đối với vị thầy, đối với đức Phật, và với lòng từ bị đối với hết thảy chúng sanh bằng việc nghĩ tưởng đến sự đau khổ của họ.

Bạn cũng có thể nghĩ khi ngủ bạn đang ở trong cõi tịnh độ của đức Phật, Bồ tát mà bạn đang tu tập. Thực hành nầy sẽ tạo ảnh hưởng sâu sắc trong tâm thức và tạo thiện nghiệp để được sanh vào cõi tịnh độ đó.

Bạn cũng có thể đi ngủ với ý tưởng từ bỏ, quán chiếu tính chất đau khổ của luân hồi, vô thường, chết v.v… hoặc thiền quán về tánh không hay tính duyên khởi, nhìn mọi sự như một giấc mơ hay một ảo ảnh, chỉ là những nhãn hiệu do tâm thức gán cho. Nếu bạn đi ngủ với tâm quán niệm rằng mọi sự vật hiện ra trước mắt do tâm thức dán nhãn hiệu cho chỉ là một giấc mơ, một ảo giác, sẽ giúp bạn nhận ra giấc mơ là giấc mơ và thực hành việc tu tập trong cả giấc mơ.

Thực hành bất cứ phương pháp nào ở trên, giấc ngủ của bạn sẽ là giấc ngủ trong chánh pháp và đức hạnh.


(Lama Zopa Rinpoche, Making Life Meaninful) Tịnh Giới dịch