Phong trào ăn chay của giới trẻ.Tế Hân và Ngọc Huy biên soạn (2008)

Tế Hân và Ngọc Huy biên soạn, (2008), Phong trào ăn chay của giới trẻ. Được lấy từ : Sách Thiền và ăn chay ( trang 282- 284). Nhà xuất bản Hà Nội.