Phương pháp tọa thiền

Phương pháp tọa thiền

Thiền là phương pháp buông xả. Khi hành thiền ta nên buông xả hết những gì thuộc về quá khứ và tất cả những dự định ở tương lai

Read More