Thiền #Quả báu của Thiền tâm từ


Quả báu của Thiền tâm từ

Quả báu của Thiền tâm từ

Ðức Phật dạy có 11 quả báu của tâm từ như sau: Này chư Tỳ khưu, khi hành giả niệm rải tâm từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới xong,

Read More