Thực tập Làm Mới giữa cha mẹ và con cái

Thực tập Làm Mới giữa cha mẹ và con cái

Mùa Hè năm 1991 Làng Mai đã sáng tạo ra một phép tu quán chiếu để lấp cái hố ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Pháp môn đó đã thành tựu rất đẹp đẽ.

Read More