Thiền Giác Ngộ

Thiền Giác Ngộ

Cách nay hơn 2600 năm tại Ấn Độ, Đức Phật-Người đầu tiên trên hành tinh này–sau 49 ngày đêm thiền định đã tự mình chứng ngộ, thấy được lý bất sinh bất diệt trong thế giới

Read More